Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema

Informacija

Gerb. būsimų pirmokų tėveliai, jei Jums per sistemą neina pateikti prašymo į 1 klasę 2024–2025 m. m., tai Jūs sistemoje turite atmesti (pašalinti) prašymą, teiktą į priešmokyklinio ugdymo grupę. Tada sistema leis pateikti prašymą į 1 kl. Dėkojame už supratingumą.

______________________________________________________________________________

Gerb. tėveliai, prašome kreiptis į pačias mokyklas, jei norite pasiteirauti, kada bus peržiūrėtas per sistemą pateiktas Jūsų prašymas, kodėl prašymas atmestas; ką daryti, jei prašymas patvirtintas. 

_____________________________________________________________________________

Dėmesio! Informuojame, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metais priėmimas prasidės:

į pirmas klases nuo 2024 m. kovo 5 d.;

į kitas klases nuo 2024 m. kovo 12 d.

Prašymai bus teikiami elektroniniu būdu https://ugdymas.klaipedos-r.lt. Šiuo metu sistema yra tvarkoma, naujinama. Tad prašome tėvelių (globėjų) nesijungti ir prašymų sistemoje nepildyti. Sistema bus „atidaroma“ prašymų į 1 klases teikimui nuo š. m. kovo 5 d., į visas kitas klases (2–10 kl. (I–IV gimn. kl.)) – nuo š. m. kovo 12 d. Tik tada prašome jungtis.

Kaip pateikti prašymą vadovas

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2021 m. kovo 25 d. priėmė sprendimą Nr. T11-97  „Dėl priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimas „Dėl priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ numato mokinių priėmimo tvarką į rajono bendrojo ugdymo mokyklas informacinėje sistemoje arba nesant galimybių – mokykloje. Aprašo tikslas ir uždaviniai: nustatyti rajono mokykloms aptarnavimo teritorijas, tinkamai organizuoti mokinių priėmimą į 1-ąsias, 5-ąsias bei gimnazijų 1-ąsias klases ir į kitas keliamąsias klases.

                      Aprašas reglamentuoja mokinių priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas kriterijus, prioritetus, prašymų pateikimo, tėvų informavimo apie priėmimą tvarką.

                      Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų veiklą.

Apraše reglamentuojama, kad tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys registruoti vaiką į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, prašymus pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje prisijungę https://ugdymas.klaipedos-r.lt/ per elektroninius valdžios vartus Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu nustačius prašymų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas pradžią.

Prašymus į Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklas, gali teikti ne tik Klaipėdos rajono savivaldybėje, bet ir kitose aplinkinėse savivaldybėse gyvenamąją vietą deklaravę tėvai (globėjai, rūpintojai). Gyvenamąją vietą rajone turi būti deklaravęs bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)) kartu su vaiku, kuriam bus teikiamas prašymas lankyti rajono bendrojo ugdymo mokyklą. Tačiau į priskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu pirmiausia priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priėmimo pirmumas teikiamas Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 28 d. priėmė sprendimą Nr. T11-221  „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Aprašo tikslas – optimizuoti ir palaikyti priėmimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką, siekti tenkinti gyventojų poreikį ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, vietos savivaldos ir kitais įstatymais bei atsižvelgus į Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Apraše reglamentuojama, kad tėvai (globėjai), norintys registruoti vaiką į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas, prašymus pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje prisijungę https://ugdymas.klaipedos-r.lt/ per elektroninius valdžios vartus.

 Prašymus į Klaipėdos rajono darželius, gali teikti tik Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę tėvai (globėjai). Gyvenamąją vietą rajone turi būti deklaravęs bent vienas iš tėvų (globėjų) kartu su vaiku, kuriam bus teikiamas prašymas lankyti rajono darželį.

 Prašymus į Klaipėdos rajono švietimo įstaigas, vykdančias bendrojo ugdymo programas, gali teikti visi Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai.

Prisijungti