Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema

Priėmimo tvarka į mokyklas

       

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-97

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinių priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas kriterijus, prašymų teikimo ir tėvų informavimo apie priėmimą informacinės sistemos pagrindu ir/ar kitais būdais, dokumentų pateikimo tvarką.
 2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokykla) veiklą.
 3. Apraše vartojamos sąvokos:
  • Pagrindinis priėmimas – priėmimas į visas bendrojo ugdymo mokyklų klases kitiems mokslo metams.
 • Pavienis priėmimas – priėmimas į laisvas vietas kitiems mokslo metams, pasibaigus pagrindiniam ir priėmimas į laisvas vietas per mokslo metus.
 • Laisva vieta – ugdymosi/mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant klases kai mokinių skaičius yra mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.
 • Bendrojo ugdymo mokykla (toliau – mokykla) – švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – ugdymas pagal formaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas.
 • Mokyklos aptarnavimo teritorija – teritorija, iš kurios priimami mokiniai mokytis į mokyklas, vykdančias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.  Mokyklos aptarnavimo teritoriją teisės aktų nustatyta tvarka nustato Savivaldybės taryba. Mokytis pagal  pagrindinio ugdymo programos II dalį (I–II gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo (III–IV gimnazijos klasės) programą priimami mokiniai iš visos Klaipėdos rajono teritorijos.
 • Gyvenamoji vieta – vieta, kurioje mokinys realiai gyvena.
 • Klasė – nustatyto skaičiaus mokinių grupė švietimo įstaigoje, sudaryta ugdymo programos mokymosi mokykloje laikui.
 • Specialioji klasė skirta mokiniams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nežymaus intelekto sutrikimo, mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo programas.
 • Informacinė sistema – prašymų pateikimo ir prašymų teikėjų informavimo informacinė sistema (toliau – IS). IS paskirtis – tėvams (globėjams, rūpintojams) teikti prašymus dėl vaikų priėmimo į mokyklą, prioritetinių eilių sudarymas, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie vaikų priėmimą į mokyklą, mokyklų, klasių ir jas lankančių bei pageidaujančių lankyti mokinių duomenų tvarkymas.
 • Informacinės sistemos administratorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už saugią informacinės sistemos konfigūraciją ir veiksnumo palaikymą (toliau – IS administratorius);
 • Informacinės sistemos tvarkytojas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistas, atsakingas už mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo programas duomenų tvarkymą IS (toliau – IS tvarkytojas).
 • Informacinės sistemos naudotojas – Mokyklos vadovas ar darbuotojas, atsakingas už bendrojo ugdymo programas lankančių mokinių duomenų tvarkymą, informacijos apie Mokyklą ir joje teikiamas paslaugas pateikimą (toliau – IS naudotojas), prioritetinių eilių peržiūrą ir patikrinimą, mokinių priėmimą IS, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą.
 • Informacinės sistemos vartotojas – tėvai (globėjai, rūpintojai), turintys teisę naudotis informacine sistema Savivaldybės interneto svetainėje https://ugdymas.klaipedos-r.lt.
 • Informacijos iš IS duomenų bazės gavėjai – Savivaldybės institucijos, planuojančios bendrojo ugdymo įstaigų tinklo plėtrą ir sprendžiančios kitus ugdymo organizavimo klausimus, taip pat tėvai (globėjai, rūpintojai).
 • kitos Apraše įrašytos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas

 

II SKYRIUS

priėmimo kriterijų sąrašas

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIĖMIMO MOKYTIS BENDRIEJI KRITERIJAI 

 1. Mokiniams mokymasis pagal privalomojo švietimo (pradinio ir pagrindinio ugdymo) programas vykdomas priskiriant mokykloms aptarnavimo teritorijas (1 priedas). Mokytis rajono gimnazijose pagal pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo programas mokinys gali rinktis nepriklausomai nuo priskirtos mokyklai aptarnavimo teritorijos.
 2. Mokykloms aptarnavimo teritorijas priskiria Savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti mokinių teisę:
  • mokytis arčiau gyvenamosios vietos, priskiriant mokykloms aptarnauti konkrečias Savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų kaimus, gatves;
  • pasirinkti švietimo poreikius atitinkantį švietimo teikėją, priskiriant mokykloms aptarnauti visą Savivaldybės teritoriją.
 3. Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos keičiamos Savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgus į mokyklų siūlymus ir Savivaldybės gyventojų švietimo poreikius.
 4. Mokiniai priimami į Savivaldybės tarybos mokykloms nustatytas klases, kurios komplektuojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kriterijus kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Iki rugsėjo 1 d. klasių ir mokinių skaičius patikslinamas:
  • jei iš tai Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis Mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., klasių ir mokinių skaičius nepažeidžiant higienos normų, gali būti didinamas;
  • jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro iki gegužės 31 d. patvirtinto klasių skaičiaus, klasių ir mokinių skaičius mažinamas;
 5. Mokinių priėmimas į mokyklas vykdomas pateikus prašymus IS. Prašymus į mokyklas už vaikus iki 14 metų IS pildo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Tuo atveju, jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi techninių galimybių pateikti prašymo IS, prašymus (2 priedas) teikia mokykloje pagal priskirtą aptarnavimo teritoriją arba kitoje mokykloje, jei yra laisvų vietų. Mokiniai, vyresni nei 14 metų, turintys vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų)  laisvos formos raštišką sutikimą, pasirinkę ugdymo programą, prašymus teikia mokykloje (2 priedas).
 6. Prašymai IS teikiami asmeniškai. Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip tris mokyklas. Viena iš pasirinktų mokyklų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, išskyrus gimnazijų I–II klases, privalo būti pagal mokinio gyvenamąją vietą priskirta mokykla. Kitas mokyklas mokiniai gali rinktis pagal švietimo poreikius.
 7. Pagrindinio priėmimo prašymų teikimo pradžios datą nustato Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu. Ši data gali keistis kiekvienais kalendoriniais metais, atsižvelgiant į ugdymo proceso organizavimo tais mokslo metais ypatumus. 
 8. Mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas. Mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokyklose gali būti steigiami specialiojo ugdymo skyriai ar formuojamos specialiosios klasės pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kriterijus.
 9. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kai jiems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Į pirmąsias klases vienais metais anksčiau gali būti priimami vaikai pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kriterijus bendra Aprašo tvarka.
 10. Iš užsienio atvykę mokiniai ir mokiniai, baigę užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą ar jos dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi, priimami bendra šio Aprašo tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus mokinio patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis), priima mokinį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). Jei iš pateiktų mokinio mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad mokinio pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, mokinys turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba klase žemiau. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais (globėjais, rūpintojais).
 11. Mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, kuriems Klaipėdos rajono savivaldybė užtikrina vežiojimą ne į artimiausią mokyklą, gali rinktis aptarnavimo teritorijai nepriskirtą mokyklą.
 12. Mokiniai, kurių aptarnavimo teritorijai priskirta mokykla reorganizuojama, likviduojama, pertvarkoma ar mokykloje nekomplektuojamos kai kurios klasės, naujais mokslo metais renkasi artimiausią gyvenamajai vietai mokyklą.
 13. Mokiniai, kurių gyvenamoji vietovė pažymėta prie kelių mokyklų, gali rinktis pageidaujamą mokyklą.
 14. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys mokiniai, pateikę prašymus IS, priimami į mokyklos klases, kuriose yra laisvų vietų.
 15. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikia prašymą IS pavienio priėmimo metu ir priskirtoje mokykloje nėra laisvų vietų, jis turi rinktis kitas, tas pačias ugdymo programas vykdančias mokyklas, kuriose yra laisvų vietų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI 

 1. Į priskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu pirmiausia priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kriterijus.
 2. Priimami visi mokiniai, kurie pageidauja tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje.
 3. Jei pagrindinio priėmimo metu neįmanoma patenkinti visų priskirtos mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenančių mokinių prašymų, pateiktų IS ir tiesiogiai mokyklai, yra atsižvelgiama į šiuos kriterijus, kurie yra lygiaverčiai ir sumuojami:
  • mokinio ir vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) deklaruota gyvenamoji vieta mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  • mokinys gyvena deklaruotoje mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir jam yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (vidutiniai, dideli, labai dideli);
  • mokinys gyvena šeimoje, auginančioje tris ir daugiau vaikų, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  • mokykloje mokosi mokinio brolis ar/ir sesuo.
 4. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai ir trūkstant laisvų vietų pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, kurių vienas iš tėvų (globėjas, rūpintojas) yra ilgiausiai eklaravęs gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.
 5. Mokykla turi teisę prašyti pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos kopiją bei specialiuosius poreikius nustatytus mokiniams dokumentus.
 6. Mokiniams, nepriimtiems į mokyklą, siūlomos kitos tą pačią ugdymo programą vykdančios mokyklos, kuriose yra laisvų vietų.
 7. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai yra baigę pagrindinio ugdymo programos I dalį (8 klasę), pagrindinio ugdymo programą (10 klasę), IS sistemoje gali teikti prašymą mokytis į rajono gimnazijų I, III klases, neatsižvelgiant į mokyklai priskirtą aptarnavimo teritoriją.
 8. Pagrindinio priėmimo metu, mokiniai, pageidaujantys keisti mokyklą ir mokytis nebaigtos pradinio, pagrindinio ugdymo programų keliamojoje klasėje priimami vadovaujantis Aprašu. Į rajono gimnazijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų keliamąsias klases mokiniai priimami neatsižvelgiant į mokyklai priskirtą aptarnavimo teritoriją.
 9. Pavienio priėmimo metu mokiniai priimami vadovaujantis Aprašu.
 10. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas Mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmosios mokinio mokymosi dienos konkrečios ugdymo programos laikotarpiui. Mokymo sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo mokyklos vadovas ir prašymo teikėjas. Sudarius mokymo sutartį, mokinys įregistruojamas Mokinių registre ir mokyklos vadovo įsakymu jis paskiriamas į klasę. Mokymo sutartis registruojama švietimo įstaigos nustatyta tvarka.
 11. Priėmimą į bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos vadovas ir priėmimo komisija. Aktualiems, priėmimo į Savivaldybės mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija iš Savivaldybės administracijos ir mokyklų atstovų. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba.

 

III SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ TEIKIMAS, INFORMAVIMAS APIE PRIĖMIMĄ IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS 

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymus dėl vaikų priėmimo į mokyklas teikia IS priemonėmis adresu https://ugdymas.klaipedos-r.lt.
 2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prie IS jungiasi per elektroninius valdžios vartus turi:
  • įrašyti vaiko, pageidaujančio mokytis, vardą, pavardę;
  • įrašyti vaiko, pageidaujančio mokytis, gyvenamosios vietos adresą;
  • pasirinkti pirmu numeriu mokyklą, kuri priskirta mokyklos aptarnavimo teritorijai (1 priedas), bet esant poreikiui pasirinkti kitas Savivaldybės mokyklas;
  • įrašyti priėmimo mokytis datą;
  • įrašyti mokymosi klasę;
  • pažymėti pirmumo kriterijus, jeigu tokie yra.
  • nurodyti prašymo teikėjo gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
  • pateikti kitą prašomą informaciją, jeigu IS tokia yra nurodyta;
  • patvirtinti, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas apie asmens duomenų tvarkymą.
 3. Prašyme automatiškai yra įrašomi prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė, vaiko, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, deklaruota gyvenamoji vieta, šie duomenys yra gaunami automatiniu būdu iš Gyventojų registro.
 4. Neturint galimybės teikti prašymą per IS, nustatytos formos užpildytą prašymą (2 priedas) tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti tiesiogiai mokyklai.
 5. Jeigu prašymą teikia pats mokinys, tai jis prašymą teikia ne per IS, o tiesiogiai mokyklai užpildydamas nustatytos formos prašymą (2 priedas) ir turėdamas tėvų laisvos formos sutikimą.
 6. Prašymus pateiktus tiesiogiai mokyklai, IS naudotojas ne ilgiau kaip per 10 dienų suveda į IS.
 7. Teikdami prašymus IS, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo patikslinti savo kontaktinę informaciją: telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
 8. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie priėmimą į mokyklą informuojami IS priemonėmis. IS formuoja elektroninį laišką, kuris yra siunčiamas prašymą pateikusio tėvo (globėjo, rūpintojo) nurodytu elektroninio pašto adresu arba, jeigu prašymas buvo pateiktas ne IS priemonėmis, tai prašyme nurodytais kontaktais (telefonu, elektroniniu laišku).
 9. Tėvas (globėjas, rūpintojas) gavęs informaciją apie vaiko priėmimą į mokyklą, iki  mokyklos nustatytos datos atvyksta pasirašyti Mokymo sutarties ir pateikia pagal poreikį šiuos dokumentus:
  • mokinio gimimo liudijimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
  • pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą (kopiją), jei mokinys tęsia mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą kitoje mokykloje;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (kopiją), jei mokinys tęsia mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį kitoje mokykloje;
  • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje arba pasiekimus įteisinantį dokumentą (kopiją), jei mokinys yra nebaigęs ugdymo programos ir tęsia mokymąsi keliamojoje klasėje kitoje mokykloje;
  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (kopiją), jei mokinys tęsia mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą rajono gimnazijoje.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.
 1. Asmens duomenys yra tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Klaipėdos rajono savivaldybės asmens duomenų apsaugos politikos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Sprendimai dėl mokinių priėmimo ar nepriėmimo į mokyklas gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui ar kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 1. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir mokyklų interneto svetainėse.

 ________________________________________________________________________________________

PRIEDAI :

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS  (1 PRIEDAS)

PRAŠYMAS PRIIMTI MOKINĮ Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ (2 PRIEDAS)

 

Prisijungti