Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema

D.U.K.

Kaip pateikti prašymą į Mokyklą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas?

Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu IS (Informacinėje sistemoje) prisijungę https://ugdymas.klaipedos-r.lt/ per elektroninius valdžios vartus.  

Kiek galima pasirinkti  Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas?

Informuojame, kad tėvai (globėjai) pildydami prašymą gali pasirinkti ne daugiau kaip 4 Klaipėdos rajono savivaldybės Mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Ką reiškia prašymų stadija?

Stadija (statusas) – nagrinėjamas reiškia, kad prašymas yra pateiktas ir nagrinėjamas, kol atsiras laisva vieta vienoje iš pasirinktų  Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Stadija (statusas) – priimtas reiškia, kad prašyme  vienoje iš pasirinktų  Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, atsirado laisva vieta ir Jūsų vaikas (globotinis) yra priimtas į priskirtą ugdymo įstaigą.

Ar galiu atsiimti prašymą ir kas bus tada?

Taip, prašymą IS (Informacinėje sistemoje)   galite atsiimti, tačiau kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti Mokyklą panaikina ankstesnįjį. Panaikinus prašymą ir pateikus iš naujo, toks prašymas praranda vietą eilėje ir stoja į eilės pabaigą.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kada ir kaip pateikti prašymą į rajono bendrojo ugdymo mokyklų klases kitiems mokslo metams?

Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys registruoti vaiką į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, prašymus pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje prisijungę https://ugdymas.klaipedos-r.lt/ per elektroninius valdžios vartus Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu nustačius prašymų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas pradžią.

Kiek vienu metu galima pasirinkti bendrojo ugdymo mokyklų?

Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip tris mokyklas. Viena iš apsirinktų mokyklų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, išskyrus gimnazijų I, II klases, privalo būti pagal mokinio gyvenamąją vietą priskirta mokykla. Kitas mokyklas mokiniai gali rinktis pagal švietimo poreikius.

Ar Prašymo pateikimo laikas įtakoja vaiko priėmimą į priskirtos aptarnavimo teritorijos mokyklą?

Prašymo pateikimo laikas neįtakoja, kad vaikas bus priimtas į priskirtos aptarnavimo teritorijos mokyklą.

Kur tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų kreiptis, iškilus būtinybei, norui pasikonsultuoti, IS pildant prašymą dėl vaiko priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą?

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų kreiptis į priskirtos aptarnavimo teritorijos Mokyklos vadovą ar darbuotoją, atsakingą už bendrojo ugdymo programas lankančių mokinių duomenų tvarkymą, informacijos apie Mokyklą ir joje teikiamas paslaugas pateikimą, prioritetinių eilių peržiūrą ir patikrinimą, mokinių priėmimą IS, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą.

Kada prašymas yra teikiamas ne per IS, o mokykloje?

Tuo atveju, jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi techninių galimybių pateikti prašymo IS, prašymus teikia mokykloje pagal priskirtą aptarnavimo teritoriją arba kitoje mokykloje, jei yra laisvų vietų. Mokiniai, vyresni nei 14 metų, turintys vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų)  laisvos formos raštišką sutikimą, pasirinkę ugdymo programą, prašymus teikia mokykloje.

Per kiek dienų mokykloje pateiktas prašymas suvedamas į IS?

Prašymus, pateiktus tiesiogiai mokyklai, mokyklos IS naudotojas ne ilgiau kaip per 10 dienų suveda į IS.

Kada kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys mokiniai gali patekti į rajono bendrojo ugdymo mokyklą?

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys mokiniai, pateikę prašymus IS, priimami į mokyklos klases, kuriose yra laisvų vietų.

Į kokius kriterijus yra atsižvelgiama, jei pagrindinio priėmimo metu neįmanoma patenkinti visų priskirtos mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenančių mokinių prašymų, pateiktų IS ir tiesiogiai mokyklai?

  1. mokinio ir vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) deklaruota gyvenamoji vieta mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  2. mokinys gyvena deklaruotoje mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir jam yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (vidutiniai, dideli, labai dideli);
  3. mokinys gyvena šeimoje, auginančioje tris ir daugiau vaikų, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  4. mokykloje mokosi mokinio brolis ar/ir sesuo.

 Informuojame, kad šie kriterijai yra lygiaverčiai ir sumuojami.

Kada, esant  vienodai pirmumo kriterijų sumai ir trūkstant laisvų vietų, pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams pageidaujamoje mokykloje?

Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai ir trūkstant laisvų vietų pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, kurių vienas iš tėvų (globėjas, rūpintojas) yra ilgiausiai deklaravęs gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kaip tėvai (globėjai, rūpintojai) yra informuojami apie vaiko priėmimą / nepriėmimą į mokyklą, nekorektiškai užpildytą prašymą IS?

Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie priėmimą / nepriėmimą į mokyklą, nekorektiškai užpildytą prašymą IS informuojami IS priemonėmis. IS formuoja elektroninį laišką, kuris yra siunčiamas prašymą pateikusio tėvo (globėjo, rūpintojo) nurodytu elektroninio pašto adresu arba, jeigu prašymas buvo pateiktas ne IS priemonėmis, tai prašyme nurodytais kontaktais (telefonu, elektroniniu laišku).

Kaip pateikti prašymą vadovas

Prisijungti