Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema

Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS UGDYMAS.KLAIPEDOS-R.LT PRIVATUMO POLITIKA 

 Šioje interneto svetainės ugdymas.klaipedos-r.lt privatumo politikoje (toliau - Politika) pateikiame pagal ES Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie duomenų valdytojo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188773688, adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, Lietuva, tel. (8 46) 47 20 25, elektroninio pašto adresas savivaldybe@klaipedos-r.lt (toliau – Administracija), atliekamą asmens duomenų tvarkymą.  

 Ši Politika skirta asmenims, kurie naudojasi Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetaine ugdymas.klaipedos-r.lt (toliau – Sistema), kuri naudojama registruoti vaikus į mokyklas, sudaryti laukiančių eilėse ir lankančių įstaigas vaikų sąrašus, formuoti statistines ataskaitas, automatiškai tvarkyti kitus su centralizuotu vaikų priėmimu susijusius duomenis, taip pat taikoma kitose žemiau įvardintose situacijose, kai asmens duomenis Administracija tvarko vykdydama savo funkcijas. Politikoje aprašomi tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys, duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos. 

 Prašome reguliariai perskaityti šią Politiką, kad galėtumėte susipažinti su naujausia jos versija bei rasti aktualią su asmens duomenų apsauga susijusią informaciją. 

 Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys  

 • Registruoti vaikus į mokyklas, sudaryti laukiančių eilėse ir lankančių įstaigas vaikų sąrašus, formuoti statistines ataskaitas, automatiškai tvarkyti kitus su centralizuotu vaikų priėmimu susijusius duomenis. 
 • Interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimas (slapukų naudojimas). 

 

 

Priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas ir mokyklas sistema  

 • Sistemos tikslas – registruoti vaikus į mokyklas, sudaryti laukiančių eilėse ir lankančių įstaigas vaikų sąrašus, formuoti statistines ataskaitas, automatiškai tvarkyti kitus su centralizuotu vaikų priėmimu susijusius duomenis. 
 • Sistemos informacinę struktūrą sudaro duomenų bazės, kuriose kaupiami duomenys apie įstaigas, grupes, pageidaujančius lankyti (keisti) ar lankančius įstaigas vaikus, Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaruotus ir gyvenančius asmenis, jų asmens kodai, vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, administratorių ir atsakingų darbuotojų asmens duomenys. 
 • Sistemos organizacinę struktūrą sudaro: sistemos valdytojas, administratorius, duomenų tvarkytojai, techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojas. 
 • Sistemos valdytoja yra Administracija, kuri peržiūri sistemos tikslus, inicijuoja sistemos struktūros pakeitimą, parenka techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojus, kontroliuoja jų ir sistemą tvarkančių Administracijos ar įstaigų darbuotojų veiklą, valdo duomenis ir teikia informaciją duomenų gavėjams. 
 • Sistemos administratorius yra Administracijos specialistas arba juridinis asmuo, su kuriuo pasirašyta sistemos administravimo sutartis, kuris suteikia prisijungimus prie sistemos atsakingiems asmenims, pagal poreikį panaikina jų teisę dirbti su sistema, užtikrina sistemos funkcionavimą, garantuoja duomenų saugumą, kaupia, atnaujina ir saugo duomenų bazių archyvą, organizuoja sistemos aptarnavimą ir atnaujinimą, konsultuoja duomenų tvarkytojus, tikrina duomenų tvarkytojų veiksmus, valdytojui pareikalavus, informuoja valdytoją ir tvarkytojus apie bet kokią įtartiną veiklą, įsilaužimus, neteisėtus duomenų pakeitimus, įvairius saugumo incidentus, aptiktus virusus. 
 • Sistemos prižiūrėtojas – Sistemos techninio aptarnavimo bei priežiūros paslaugą teikiantis juridinis asmuo atsakingas už sistemos tinkamą funkcionavimą, klaidų taisymą. 
 • Duomenų tvarkytojai yra:  
 • Administracijos specialistai, kurie atlieka jų kompetencijai priskirtus duomenų tvarkymo veiksmus, teikia informaciją ir statistines ataskaitas, suformuotas sistemos duomenų pagrindu, valdytojui ir kitiems duomenų gavėjams, konsultuoja įstaigų darbuotojus, tėvus, pagal poreikį tikrina Sistemoje pateiktų duomenų teisingumą, juos tikslina ar naikina;  
 • įstaigų darbuotojai, kurie atlieka duomenų tvarkymo veiksmus bei priima ir tvarko vaikų priėmimo dokumentus (kopijas), atnaujina sistemos duomenis apie įstaigas, darbuotojus, lankančius vaikus, komplektuojamas grupes, teikia informaciją ir statistines ataskaitas, suformuotas sistemos duomenų pagrindu, duomenų valdytojui ir kitiems duomenų gavėjams, išregistruoja iš sistemos išvykusius iš įstaigų tėvų pageidavimu ar baigus ugdymo programą vaikus, pagal poreikį konsultuoja tėvus.  
 • Asmenys, susiję su asmens duomenų sistemoje tvarkymu, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir atsako teisės aktų nustatyta tvarka.  
 • Duomenų teikėjai yra tėvai, įstaigos, Administracija, informacinė sistema Gyventojų registras. 
 • Duomenų gavėjai yra Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės institucijos, įstaigos, tėvai.  
 • Informacija apie laisvas vietas sistemoje generuojama automatiškai. 
 • Sistemoje esantys asmens duomenys yra naudojami tam, kad galima būtų pateikti informaciją apie eilių sudarymą ir vaikų priėmimą į pasirinktas mokyklas. Asmens duomenytvarkomi šiuos tikslu saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.  

Slapukų naudojimas  

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į naršyklę arba standųjį kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Sistemos naudotoją nuo kitų interneto svetainės naudotojų, užtikrina geresnį interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.  

Dauguma naršyklių leidžia atmesti slapukus, tačiau visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų nebus galima naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.  

Slapukai gali atlikti toliau išvardintas funkcijas 

 • veikimą užtikrinantys ir gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti užtikrinti ir pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine; 
 • analitiniai. Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas; 
 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.  

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau: 

SLAPUKO PAVADINIMAS 

SLAPUKO PASKIRTIS 

SAUGOJIMO TRUKMĖ 

au 

Išlaiko lankytojo sesijos būseną 

Sesijos metu 

web 

Išlaiko lankytojo sesijos būseną 

Sesijos metu 

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus  

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galima apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorima priimti slapukų, savo naršyklėje galima pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Daugiau informacijos kaip valdyti slapukus galite rasti adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.  

Atsisakius slapukų galima netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Norint gauti slapukų, galima nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.  

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.  

Pagrindai, kuriais remdamiesi tvarkome asmens duomenis  

Asmens duomenys tvarkomi laikantis BDAR nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir remiantis šiais teisiniais pagrindais: 

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas vykdydami savivaldybei taikomas teisines prievoles arba įgyvendindami viešąjį interesą; 
 • vykdydami sutartis, kurios šalis yra duomenų subjektas.    

Asmens duomenų nepateikimo pasekmės 

Norėdami naudotis Sistema, gauti Administracijos teikiamas administracines paslaugas, Jūs turite pateikti tą informaciją, kurią prašoma įvesti svetainėje arba užpildyti prašyme. Jeigu nepateiksite prašomų asmens duomenųnegalėsite gauti administracinių paslaugų, naudotis svetainės funkcijomis. 

 Asmens duomenų saugojimas  

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo ar leidžia teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje.  

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams  

Aukščiau išvardintais tikslais tvarkomus asmens duomenis galime teikti: 

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo paslaugų teikėjams; 
 • kitoms savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms; 
 • informacinių sistemų ir registrų valdytojams; 
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams; 
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.  

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?  

Rinkdami ir naudodami Jūsų pateiktus bei iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų: 

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); 
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas); 
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas); 
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

 Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas  

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:  

 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi 
 • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;  
 • teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);  
 • teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;  
 • teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;  
 • teisę atšaukti sutikimą. 

Tam, kad galėtumėte įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustatę Jūsų tapatybės, nežinosime, ar į mus kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, todėl negalėsime įgyvendinti Jūsų teisių. 

Mes galime atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai galime paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. 

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, į Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis:  el. paštas dap@klaipedos-r.lt, telefono numeris – (8-46) 472017.  

Daugiau informacijos galite rasti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.  

Prisijungti